Privacyverklaring

Uw privacy 
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. HealthyLIFE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HealthyLIFE houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw persoonsgegevens en verkregen informatie uit het intakegesprek, de drie fysieke testen, de drie algemene vragenlijsten, de drie vragenlijsten over Positieve Gezondheid en de data geregistreerd door de beweegmeter wordt geregistreerd en opgeslagen in een aparte digitale omgeving. Deze is enkel en alleen door middel van een persoonlijke log in toegankelijk voor de projectmanager van healthyLIFE. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden direct beschermd door het gebruik van een codenummer. Alle professionals die direct bij uw begeleiding betrokken zijn en de onderzoekers van Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool hebben door middel van een persoonlijke log in toegang tot deze anonieme informatie. Deze gegevens zijn dus niet tot een specifieke persoon te herleiden.

Waarmee gaat u akkoord door ondertekening van uw toestemmingsverklaring? 
Voordat wij tot het registreren en verwerken van uw persoonlijke gegevens overgaan, hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming vragen wij op verschillende momenten van u en maakt u telkens kenbaar op de aparte toestemmingsverklaring. Door deelname aan healthyLIFE geeft u ook toestemming voor het volgende: Uw gegevens en de informatie uit de vragenlijsten die u zelfstandig invult, mogen worden gebruikt door de onderzoekers van Ecsplore, Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. De verkregen gegevens t.b.v. het wetenschappelijk onderzoek tevens anoniem gebruikt mogen worden in een nog uit te voeren promovenda onderzoek van de Universiteit Maastricht. Voor het volgende wordt apart uw toestemming gevraagd: Indien nodig mag de projectmanager van healthyLIFE aanvullende medische gegevens die relevant of noodzakelijk zijn voor het onderzoek en de veiligheid van de patiënt opvragen bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Dit betreft HbA1c, bloeddruk, nuchtere glucose, lengte, gewicht en buikomvang. Deze gegevens worden direct na beschikbaarstelling geanonimiseerd. Tijdens multidisciplinair overleg tussen beweegcoach en leefstijlcoach mogen mijn voortgang, medische gegevens en overige informatie over mij als deelnemer worden besproken.

Intrekken van uw toestemming
Mogelijk wilt u op enig moment uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens herzien. Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de projectmanager. Daarna worden geen gegevens meer van u verzameld. Er mogen dan nog wel onderzoeksgegevens gebruikt worden die reeds verzameld zijn voordat u uw toestemming introk. De wettelijk verplichte bewaartermijn van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is 15 jaar. Alle geregistreerde persoonsgegevens, al dan niet geanonimiseerd, worden na beëindiging van het onderzoek vernietigd.