PARTNERS

ONTWIKKELPARTNERS
HealthyLIFE is ontwikkeld door Stichting Ecsplore, in samenwerking met CZ groep, Fontys Sporthogeschool en Institute for Positive Health.

Ecsplore
Stichting Ecsplore werkt sinds 2009 in opdracht van verschillende gemeenten aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van verschillende doelgroepen. Ecsplore biedt activiteiten en ondersteuning bij het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van programma’s en de daartoe behorende activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur.

In de uitvoering staan versterking van samenwerking tussen verschillende sectoren en overdracht van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel. De relaties tussen verenigingen, instellingen, onderwijs en buurtorganisaties hebben hierbij bijzondere aandacht. Bij sommige opdrachten is de ondersteuning erop gericht dat de samenwerkende organisaties na inzet van Ecsplore de betreffende projecten zelfstandig kunnen voortzetten.

Ecsplore opereert op het snijvlak van diverse beleidsterreinen zoals sport, gezondheid, welzijn en zorg. Daarom zetten we in op samenwerking, onder andere in de gezondheidssector en met verschillende zorgorganisaties. Aan de andere kant hebben wij goede relaties met sport- en zorgaanbieders. Niet in de minste plaats met de lokale sportverenigingen.

Samen sterker in de Kern
Tot de PIW Groep behoren net als Ecsplore onder andere ook Spelenderwijs, Partners in Welzijn en Knooppunt Informele Zorg. De samenwerking met en tussen de verschillende stichtingen enerzijds en de onderlinge versterking van de verschillende disciplines binnen de PIW Groep anderzijds wordt praktisch vormgegeven vanuit de visie ‘Samen sterker in de Kern’.

Samen sterker in de kern is gebaseerd op de veranderende rol en positie van het sociaal werk binnen het brede sociale domein. Centraal staat het anders benaderen van de burger. De aandacht verschuift van helpen in de traditionele zin van het woord naar activeren. De samenwerking vanuit Samen sterker in de Kern moet de burger ondersteunen in zijn zelfredzaamheid en hem stimuleren tot participatie.

De medewerkers van de stichtingen die tot de PIW Groep behoren, zijn bruggenbouwers. Vanuit hun eigen discipline en vanuit de verschillende vakgebieden worden burgers door een nauwe samenwerking geactiveerd en gestimuleerd.
Vanuit de gedachte ‘Samen sterker in de Kern’ werken medewerkers van Ecsplore in de ‘ketenaanpak kwetsbare ouderen’ nauw samen met de ouderenwerkers van Partners in Welzijn die dagelijks in aanraking komen met de doelgroep senioren. Deze samenwerking uit zich bijvoorbeeld bij het doorverwijzen van kwetsbare senioren, waarbij tijdens de intake blijkt dat deze ook op maatschappelijk, sociaal en/of mentaal vlak ondersteuning nodig hebben.  

CZ groep
De afdeling Zorginnovatie van CZ heeft in samenwerking met verschillende partners in 2014 de leefstijlinterventie Coaching op Leefstijl (CooL) ontwikkeld. In de periode april 2014 tot heden is deze interventie binnen ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ van de Nederlandse Zorgautoriteit landelijk binnen verschillende proeftuinen uitgerold. Onlangs zijn de resultaten van het inzetten van leefstijlcoaching gepresenteerd. Enkele conclusies die uit het onderzoek naar voren komen zijn onder andere; Leefstijlcoach is een aanwinst in het zorgnetwerk, relatief veel deelnemers met lage SES en weinig uitvallers, motivatie, gedrag, gewicht en kwaliteit van leven zijn positief veranderd.
Eind 2016 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen CZ en Ecsplore om samen vorm te geven aan een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij Cool geïntegreerd en doorontwikkeld is tot het project healthyLIFE. Hierbij is de component bewegen vanuit het sociaal domein toegevoegd, waardoor healthyLIFE een project is waarbij de focus ligt op zowel leefstijlcoaching als beweegcoaching.

Fontys Sporthogeschool
Ecsplore en Fontys Sporthogeschool zijn in 2015 binnen het beweegproject Physical Activity Centre (PAC) een tweejarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de intentie om dit te verduurzamen richting het toekomstbestendig onderwijs. De theoretische kennis die Fontys Sporthogeschool in huis heeft, in combinatie met de praktische begeleidingsvaardigheden en inzet van studenten, maakt het mogelijk de beweeginterventie op maat te ontwikkelen en deze te implementeren voor een organisatie, individu en zijn of haar omgeving. Via deze methodiek zorgen sport- en beweegprofessionals in opleiding voor begeleiding op maat, onder supervisie van een vierdejaarsstudent, docenten, uitvoerende krachten en combinatiefunctionarissen. Door het inzetten van de studenten in combinatie met Ecsplore kan er maatwerk worden geleverd voor iedere deelnemer en kunnen de senioren vijf dagen per week contact opnemen met Ecsplore. 

Met de onderzoeksactiviteiten binnen het lectoraat Move to Be (voorheen lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid) legt Fontys Sporthogeschool de basis voor een verdere professionalisering van studenten, docenten en professionals. Het lectoraat werkt op basis van onderzoek en in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en te bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt.

Bij de zogenaamde drukke leeftijdsgroepen (maar zeker ook bij jongeren en ouderen) wordt onder meer onderzoek gedaan naar het opzetten van effectieve beweegprogramma’s en het meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag. Daarnaast worden onder meer typologieën ontwikkeld die toelaten om effectief en efficiënt in te spelen op de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van deelnemers aan beweegprogramma’s.

Door middel van laagdrempelige en kwaliteitsvolle interventies in combinatie met het aanbieden van beweeg coaching op maat van personen en hun sociale omgeving tracht het lectoraat Move to Be tegemoet te komen aan ieders mogelijkheden en verwachtingen, ook wanneer de eigen capaciteiten verminderen en wanneer er bruggen gebouwd dienen te worden van zorg naar bewegen. De inbedding van deze interventies in het werkveld is hierbij de sleutel tot succes.

Het project wordt gedurende twee jaar geëvalueerd middels een proces en effectenevaluatie in samenwerking met het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Daar waar nodig zal de Universiteit Maastricht meedenken in het proces om de juiste kwaliteit te waarborgen.

Institute for Positive Health
Het Institute for Positive Health (IPH) is opgericht om de uitwerking van Positieve Gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en te ondersteunen.
Positieve Gezondheid gaat over hoe mensen veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar ons lichamelijk functioneren.
Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Binnen healthyLIFE wordt gebruik gemaakt van het gespreksinstrument van Mijn Positieve Gezondheid. Gedurende elk traject vinden een 0, 1 en 2 meting plaats.

Tijdens de ontwikkeling van healthyLIFE is nadrukkelijk de samenwerking met IPH gezocht om Positieve Gezondheid op de juiste wijze te implementeren. Voorafgaand aan de start van het project volgen de leefstijl- en beweegcoaches nog een training vanuit IPH.

CooL
Het CooL-programma (Coaching op Leefstijl) vormt de basis voor de leefstijlcoaching van healthyLIFE. CooL is als zogenoemde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) opgenomen in het register van het Loket Gezond Leven van RIVM. 

UITVOERINGSPARTNERS 
HealthyLIFE wordt uitgevoerd door Ecsplore, in samenwerking met MCC Omnes, Meditta, PAC Sittard en SPRINT.

MCC Omnes
MCC Omnes is een motor van verbetering en vernieuwing in de zorg in de regio Westelijke Mijnstreek.
Naast de kerntaken van MCC Omnes verbindt MCC Omnes partners in de regio met als doel: goede zorg.
Zo biedt MCC Omnes onder meer een platform aan de ketenzorg, waaronder anderhalvelijnszorg, 'Beter Bewegen bij Artrose'. Samen met de zorgprofessionals in onze regio willen wij werken aan duurzame en samenhangende zorg.
MCC Omnses streeft zorg van hoogstaande kwaliteit na, die geleverd wordt op de juiste plaats en tegen de juiste prijs. De patiënt houden we hierbij als leidraad in ons achterhoofd.
Binnen healthyLIFE is er een samenwerking met de anderhalvelijnszorg ‘Beter Bewegen bij Artrose’ om te kijken welke effecten de GLI heeft op de deelnemers met overgewicht/obesitas in combinatie met Artrose.

Meditta BV
Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de bestaande regionale organisaties in de Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert. Wij ondersteunen onze huisartsen op facilitair en organisatorisch gebied maar ook medisch inhoudelijk. Met het bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren.
De synergie tussen Meditta BV en Ecsplore bestaat uit het gezamenlijk uitrollen van het project healthyLIFE in de Westelijke Mijnstreek.

PAC Sittard
Ecsplore (binnen de gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met SPRINT) en Fontys Sporthogeschool zijn in 2015 binnen het beweegproject Physical Activity Centre (PAC) een tweejarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de intentie om dit te verduurzamen richting het toekomstbestendig onderwijs. De theoretische kennis die Fontys Sporthogeschool in huis heeft, in combinatie met de praktische begeleidingsvaardigheden en inzet van studenten, maakt het mogelijk de beweeginterventie op maat te ontwikkelen en deze te implementeren voor een organisatie, individu en zijn of haar omgeving. Via deze methodiek zorgen sport- en beweegprofessionals in opleiding voor begeleiding op maat, onder supervisie van een vierdejaarsstudent, docenten, uitvoerende krachten en combinatiefunctionarissen. Door het inzetten van de studenten in combinatie met Ecsplore kan er maatwerk worden geleverd voor iedere deelnemer en kunnen de senioren vijf dagen per week contact opnemen met Ecsplore.

SPRINT
SPRINT is het sportieve leerbedrijf van Sportstichting Sittard‐Geleen. Hier vindt de coördinatie plaats van leerwerkplekken, stages en beroepspraktijkvorming met rendement voor de sociaal‐maatschappelijke sector én het onderwijs. SPRINT is de thuisbasis van zo’n 50 tot 60 studenten. Met uitschieters naar boven: op sommige momenten groeit worden gelijktijdige van meer dan 200 studenten ingezet tijdens evenementen.

Binnen het leerbedrijf leren en werken studenten van diverse opleidingen en verschillende niveaus. Samen met de professionals van Ecsplore voeren de studenten sport- en beweegprogramma's uit in de sociaal-maatschappelijke sector. SPRINT kenmerkt zich door de nauwe samenwerking met het onderwijs; Ecsplore biedt het podium om de opgedane kennis tot uitvoering te brengen in de praktijk.

SPRINT is erkend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

FINANCIERING 
HealthyLIFE is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Limburg en fondsen van Rabobank en Anders Beter.

Rabobank
De Rabobank heeft het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van welzijn en welvaart hoog op de maatschappelijke agenda staan. Wereldwijd maar ook zeker dichtbij. Onder de pijlers Banking for Food, Zelfredzaamheid, Lokale Leefomgeving en Ondernemers laten groeien worden tal van lokale initiatieven ontwikkeld om de regio te versterken.

Via de pijler Banking for Food wordt onder meer gebalanceerde en gezonde voeding gestimuleerd en wordt voedselverspilling tegengegaan. Lokaal heeft Rabobank dit opgepakt door de introductie van een Foodcoach, Helen Bours, die staat opgesteld voor de lokale leefomgeving en voor medewerkers van de bank. Als Foodcoach (gecertificeerd voedingsadviseur) helpt ze mensen gezondere keuzes te maken in hun voedingspatroon. Maar ook worden samenwerkingen met partijen aangegaan om het welzijn van de lokale leefomgeving te vergroten.

Binnen het project healthyLIFE verzorgt de Foodcoach supermarktsafari’s voor de deelnemers. Naast een financiële donatie biedt de Rabobank met deze samenwerking ook toegang tot kennis en netwerken. Dit allemaal gericht op het vergroten van de vitaliteit van de doelgroep, kwetsbare senioren.

Anders Beter
In Anders Beter werken Zuyderland Medisch centrum, huisartsenorganisatie Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende Apothekers Maasland, patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ sinds 2012 samen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg in de Westelijke Mijnstreek.

"Bij Anders Beter zijn we van mening dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Alleen dan zijn we in staat om de gezondheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Westelijke Mijnstreek te verbeteren door het leveren van de juiste zorg, op maat, op de juiste plaats door de juiste persoon. Daarom nemen alle partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige uitvoering en monitoring van deze ambitie en het zorgen voor de juiste organisatorische inbedding."

Het project en programma healthyLIFE, dat naadloos past bij de verantwoordelijkheid die Anders Beter neemt, is (mede) mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.